Garantivillkor

Alla Coways produkter är utformade och tillverkade efter högt satta standarder och har god prestanda samt är enkla att använda och installera. Om du skulle stöta på några problem när du installerar eller använder produkten rekommenderar vi att du först läser bruksanvisningen eller kontaktar den återförsäljare du har köpt din produkt hos eller supporten på den här webbplatsen om du köpt varan här.

Alla garantiärenden åtags av Albion Nordic AB, som är distributör av Coway i Norden. Har du köpt din vara hos en återförsäljare skall du alltid vända dig till denna återförsäljare om du upplever problem med din vara.

Om produkten skulle visa sig vara defekt kommer Albion Nordic eller återförsäljaren du har köpt produkten hos att reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som kommer med produkten.

Anmälan och hantering av garantiärenden görs alltid till inköpsstället. Har du köpt en Cowayprodukt av en återförsäljare måste anmälan göras till den återförsäljaren. Har du köpt varan på Coway.se, felanmäler du via Servicesidan på denna webbplats. Garantin för Coway gäller i 2 år från inköpsdatum, undantaget förbrukningsartiklar som exempelvis filterset, där garantitiden är 6 månader.

Coways garanti gäller för:

 • Produkter som har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller från denna webbplats.
 • För den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum, återförsäljarens namn (om produkten är köpt hos en återförsäljare) och produktens modellnummer anges.

Garantin börjar gälla den dag du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare eller Coway.se och upphör att gälla efter garantiperioden på 2 år. Om defekter som beror på produktionsfel från fabrik uppstår under garantiperioden kommer Albion Nordic AB att reparera eller byta ut produkten utan kostnad. Vid byte av produkt gäller originalproduktens inköpsdatum som startdatum för garantin. Coways garanti gäller endast om produkten har hanterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

Garantin omfattar inte förluster som har uppstått som följd av felet.

Coways garanti gäller inte:

 • om inköpshandlingarna har ändrats på något sätt eller är oläsliga om modell- och/eller serienumret har ändrats, tagits bort eller är oläsligt
 • produkter och/eller produktdelar som utsätts för slitage, och som kan anses vara konsumtionsdelar till sin natur, eller som består av glas.
 • om ett fel har uppstått p.g.a. felaktig användning, omgivningsförhållanden, undermåligt underhåll (t.ex. icke rengjorda förfilter) eller om ändringar eller reparationer har utförts av personer som inte är auktoriserade av Albion Nordic
 • Om användaren inte följt alla anvisningar i bruksanvisningen och inte avstått från åtgärder eller användningsområden som beskrivs som icke önskvärda eller som det varnas mot.
 • om produkten används för kommersiella ändamål
 • om defekten har orsakats av ansluten kringutrustning, annan utrustning eller tillbehör som inte rekommenderas av Coway
 • om skadan har orsakats av en olycka, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, onormal spänning, vatten eller eld, naturkatastrofer eller transportolyckor och skador som orsakats av djur
 • om produkten inte fungerar korrekt för att den inte ursprungligen designats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för det land där du använder den

Defekt produkt:

Om du har frågor eller funderingar rekommenderar vi att du läser och följer bruksanvisningen noggrant innan du kontaktar Albion Nordic eller din återförsäljare. Om du vill rapportera ett problem med produkten och få service kontaktar du Albion Nordics kundtjänst om du köpt varan på Coway.se, eller hos den återförsäljare du har köpt varan hos. Kontaktuppgifter till Albion Nordic finns på denna webbplats.

För att vi eller våra återförsäljare ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt bör du ha följande information tillgänglig när du kontaktar oss:

 • Originalfakturan eller kvittot, där inköpsdatum, återförsäljarens namn (om varan är köpt hos återförsäljare) och produktens modellnummer anges.
 • Produktens serienummer om ett sådant finns (alla Coway-produkter har inte serienummer).